Krzyż Pamięci Jana Pawła II na Krakowskich Błoniach

Akademicka Droga Krzyżowa w rocznicę śmierci Jana Pawła II – Kraków, A.D. 2017

Posted by jw w dniu 3 Kwiecień 2017

44.jpg

Akademicka Droga Krzyżowa ulicami Krakowa z  abp. Markiem Jędraszewskim 

 w rocznicę śmierci Jana Pawła II

Kraków, 2 kwietnia 2017 r.

(zdj. i wideo – Józef Wieczorek)

15.jpg

13

16.jpg

28

29.jpg

22

26

24.jpg

31.jpg

32.jpg

35.jpg

36.jpg

41.jpg

45.jpg

48.jpg

50.jpg

49.jpg

39

Posted in Fotoreportaże | Comments Off on Akademicka Droga Krzyżowa w rocznicę śmierci Jana Pawła II – Kraków, A.D. 2017

Krzyż nad kamieniołomem w Czatkowicach

Posted by jw w dniu 24 Styczeń 2017

krzyz-nad-kamieniolomem-w-czatkowicach

Posted in Bez kategorii | Comments Off on Krzyż nad kamieniołomem w Czatkowicach

W sprawie umieszczenia Krzyża na Błoniach w Krakowie – KOMUNIKAT Nr 1 sygnatariuszy „Listu otwartego…”

Posted by jw w dniu 31 Sierpień 2016

a

KOMUNIKAT Nr 1

sygnatariuszy „Listu otwartego…” w sprawie umieszczenia Krzyża na Błoniach w Krakowie

W dniu 30 lipca 2016 r. wystosowaliśmy „List otwarty …” w sprawie upamiętnienia miejsca omodlonego przez trzech Papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka wraz z wielomilionową rzeszą wiernych na Błoniach w Krakowie. Nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce, nie ma też wiele takich miejsc na świecie. Podkreśliliśmy, że najwłaściwszą formą takiego upamiętnienia jest znak Krzyża Chrystusowego.

Tekst listu jest dostępny od 31 lipca na portalu wPolityce.pl (link: http://wpolityce.pl/kosciol/302829-list-otwarty-do-jego-eminencji-ks-kardynala-stanislawa-dziwisza-oraz-do-prezydenta-krakowa-jacka-majchrowskiego-i-rady-miasta-krakowa ), a „Nasz Dziennik” opublikował go w dniu 1 sierpnia na stronie 2. w numerze 178 (5626). Mówiono i pisano o tej inicjatywie również w wielu innych mediach.

Podpisaliśmy ten list w grupie 11 sygnatariuszy, ale od początku otrzymywaliśmy informacje o tym, że tę inicjatywę wspiera wielka rzesza Polaków.

Obecnie wiele osób kieruje do nas nie tylko informacje o poparciu inicjatywy, ale chcą również wiedzieć jaki jest aktualny stan prac zmierzających do jej zrealizowania. Impulsem do nasilenia się pytań w tej sprawie było zdemontowanie Krzyża, który wcześniej został ustawiony na Błoniach w związku z modlitwą prowadzoną tam przez Ojca Świętego Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży.

Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne postanowiliśmy, że będziemy sukcesywnie informować o postępie działań, które powinny doprowadzić do zrealizowania tej obywatelskiej inicjatywy. Informacje będziemy przekazywać w formie kolejnych „Komunikatów”.

  1. Od czasu opublikowania „Listu otwartego…” i dostarczenia jego oryginału wszystkim trzem Adresatom przedstawiciele sygnatariuszy zostali zaproszeni przez JEm. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – metropolitę krakowskiego oraz Pana Bogusława Kośmidera – przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Jak dotąd nie odpowiedział na inicjatywę Prezydent Miasta Krakowa.
  1. Podczas rozmów przeprowadzonych z dwoma wymienionymi wyżej Adresatami „Listu otwartego …” uściślona została forma realizacji inicjatywy. Należało bowiem uwzględnić to, że materiał i konstrukcję Krzyża ustawionego na Błoniach na czas Światowych Dni Młodzieży przyjęto, zakładając krótki czas jego zachowania w tym miejscu. Chcąc umieścić znak, który ma świadczyć wobec współczesnych i przyszłych pokoleń o wyjątkowości tego miejsca, należy zastosować odpowiedni materiał i konstrukcję Krzyża. Podjęto zatem prace nad projektem Krzyża i zagospodarowania jego najbliższego otoczenia.
  1. Inicjatywa przedstawiona w „Liście otwartym …”, chociaż podpisana przez 11 osób, już w chwili jej przedstawiania miała poparcie wielu Polaków. To poparcie musimy obecnie udokumentować, aby przedstawić je podejmującym decyzje administracyjne. Prosimy więc wszystkich popierających inicjatywę oznaczenia Krzyżem na Błoniach Krakowskich miejsca modlitwy trzech Papieży z milionami wiernych o nadsyłanie listów z wyrażeniem takiego poparcia.
  1. Osoby i instytucje przesyłające wyrażone w liście poparcie powinny na początku listu zamieścić kilku słów wskazujących na to, że poparcie dotyczy umieszczenia Krzyża w miejscu modlitwy trzech Papieży na Błoniach w Krakowie.

Osoby indywidualnie wysyłające listy powinny również podać informacje o nadawcy tzn. imię i nazwisko, dokładny adres, datę i podpis wysyłającego list.

Osoby organizujące w swoim otoczeniu zbieranie podpisów od osób popierających inicjatywę mogą przesyłać je na wspólnej liście, w której nagłówku znajdą się zdania o poparciu inicjatywy, a następnie podpisy i informacje o podpisujących ujęte w układzie tabelarycznym. Taką listę prosimy przesłać wraz z informacją o nadawcy przesyłki.

Stowarzyszenia, organizacje, zespoły parafialne, organy samorządowe przesyłają listy z poparciem inicjatywy podpisane przez uprawnionych reprezentantów tych instytucji.

Prosimy listy z poparciem inicjatywy kierować pod adres:

dr inż. Antoni Zięba, 31-142 Kraków, ul. Krowoderska 24 m 6

(z zaznaczeniem na kopercie: „Krzyż na Błoniach”).

Można też przesyłać listy drogą internetową pod adres: biuro@pro-life.pl

Sprawę przedstawioną powyżej prosimy traktować jako bardzo pilną.

  1. Zapewne wkrótce trzeba będzie powołać Komitet Budowy Krzyża, którego zadaniem będzie doprowadzenie do pełnej realizacji tej obywatelskiej inicjatywy. Informacje w tej sprawie zamieścimy w następnych komunikatach.
  1. Chcąc zapewnić pełną wiarygodność i rzetelność w przekazywaniu stanowiska sygnatariuszy „Listu otwartego …” będziemy nasze informacje przedstawiać w formie komunikatów przekazywanych do mediów. Wszelkie inne wypowiedzi nie mogą być traktowane jako wyrażające stanowisko sygnatariuszy
  1. Zapytania i listy w sprawie inicjatywy obywatelskiej można kierować również pod adres wymieniony w punkcie 3 niniejszego „Komunikatu”.

Z nadzieją na rychłe zrealizowanie tej inicjatywy obywatelskiej w imieniu sygnatariuszy „Lista otwartego …”

art. fotografik Adam Bujak

prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h. c. m.

dr inż. Antoni Zięba

Kraków, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Sygnatariusze „Listu otwartego …”:

prof. dr hab. Franciszek Adamski, art. fot. Adam Bujak, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c. m., red. Magdalena Guziak-Nowak, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Paweł Kisiel, prof. dr hab. Kazimierz Korus, Dr med. Rafał Michalik, red. Leszek Sosnowski, dr inż. Antoni Zięba.

Posted in Dokumenty, Informacje | Otagowane: , , , , , | Comments Off on W sprawie umieszczenia Krzyża na Błoniach w Krakowie – KOMUNIKAT Nr 1 sygnatariuszy „Listu otwartego…”

Odnowiony Krzyż u podnóża Kopca Piłsudskiego

Posted by jw w dniu 8 Sierpień 2016

1

Odnowiony Krzyż u podnóża Kopca Piłsudskiego

na Podkrakowskim Szlaku Papieskim 

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

4

2

6

5.jpg

3

Posted in Fotoreportaże | Otagowane: , , | Comments Off on Odnowiony Krzyż u podnóża Kopca Piłsudskiego

O pozostawienie na Błoniach Krakowskich Krzyża zbudowanego w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

Posted by jw w dniu 1 Sierpień 2016

2

[zdjęcia – Józef Wieczorek]

List otwarty

do Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

oraz

do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Rady Miasta Krakowa

Przeżywamy czas łaski. W Świętym Roku Miłosierdzia, w którym Polska obchodzi 1050. rocznicę przyjęcia Chrztu św., w Krakowie ma miejsce wyjątkowe wydarzenie. Młodzi z całego świata pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka uczestniczą w XXXI Światowych Dniach Młodzieży.

Wśród kilku miejsc modlitwy Ojca Świętego z młodymi jest jedno miejsce szczególne. To Błonia Krakowskie. W ciągu 37 lat modlili się tu kolejni Papieże. Najpierw, poczynając od 1979 roku, kilka razy modliliśmy się tu ze św. Janem Pawłem II. Potem, w 2006 roku, młodzi modlili się z Benedyktem XVI. A obecnie, w tym samym miejscu, odprawiona została Droga Krzyżowa z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Jest więc to miejsce omodlone przez trzech Papieży. Nie ma wiele takich miejsc na świecie.

Trzeba to podkreślić! Trzeba o tym stale pamiętać!

Rozmowy z wieloma uczestnikami XXXI Światowych Dni Młodzieży oraz mieszkańcami Krakowa potwierdzają wyrażone wyżej oczekiwanie. Krzyż jest znakiem, który był zawsze obecny podczas modlitwy sprawowanej w tym szczególny miejscu. Jest więc to znak, który powinien świadczyć wobec współczesnych i przyszłych pokoleń o szczególnym znaczeniu tego miejsca.

Biorąc to wszystko pod uwagę w czasie, gdy jeszcze na Błoniach stoi Krzyż wzniesiony w związku z wizytą Ojca Świętego Franciszka, zwracamy się do Adresatów tego listu z następującą prośbą.

Prosimy Księdza Kardynała, Metropolitę Krakowskiego o poparcie naszego, obywatelskiego wystąpienia wobec Władz Miasta Krakowa.

Przedkładamy Panu Prezydentowi Krakowa oraz członkom Rady Miasta Krakowa niniejszym listem wniosek o podjęcie stosownych decyzji administracyjnych, które umożliwią pozostawienie na Błoniach Krakowskich Krzyża zbudowanego w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Niech pozostanie on na swoim miejscu. Wystarczy tylko opracować i zrealizować projekt zagospodarowania najbliższego otoczenia, aby zaistniał tu znak odpowiednio upamiętniający ten czas łaski przeżywany z trzema Papieżami przez mieszkańców Krakowa i młodych z całego świata.

Piszemy ten list z nadzieją, że umieszczony na Błoniach Krakowskich Krzyż Chrystusowy już tam pozostanie i będzie przypominał nam oraz następnym pokoleniom o szczególnym wyróżnieniu Krakowa i tego miejsca w naszym mieście.

W imieniu licznej grupy inicjatorów niniejszego wystąpienia

Prof. dr hab. Franciszek Adamski

socjolog, pedagog społeczny

Art. fotografik Adam Bujak

fotograf św. Jana Pawła II

Red. Krzysztof Cyganik

wydawca pism: „Pielgrzym” i „Świat wiary”

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h. c. m.

specjalista z zakresu konstrukcji budowlanych i mostowych

Red. Magdalena Guziak-Nowak

red. naczelny Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga”

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców

Paweł Kisiel

Koordynator „Mercy Festival” przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie

Prof. dr hab. Kazimierz Korus

członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Dr med. Rafał Michalik

obrońca życia

Red. Leszek Sosnowski

prezes Wydawnictwa „Biały Kruk”

Dr inż. Antoni Zięba

prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Kraków, dnia 30 lipca 2016 roku

3.jpg

4.jpg

5

6

http://krakow.tvp.pl/26380590/krzyz-zostanie-na-krakowskich-bloniach

http://www.dziennikpolski24.pl/region/kronika-krakowska/a/planuja-umieszczenie-krzyza-z-podziemna-zakrystia-na-bloniach-zdjecia,10490362/

http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/nie-odpuszczaja-sprawy-krzyza-na-bloniach-kuria-nie-komentuje,10494492/

Posted in Informacje | Otagowane: , , | Comments Off on O pozostawienie na Błoniach Krakowskich Krzyża zbudowanego w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

Droga Krzyżowa na Błoniach podczas Światowych Dni Młodzieży

Posted by jw w dniu 29 Lipiec 2016

20.jpg

Droga Krzyżowa na Błoniach podczas Światowych Dni Młodzieży

Kraków, 29 lipca 2016 r.

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

3

1.jpg

4.jpg

6.jpg

7.jpg

9.jpg

46.jpg

39.jpg

10.jpg

12.jpg

18.jpg

24.jpg

23.jpg

25.jpg

28.jpg

30.jpg

29.jpg

32.jpg

35.jpg

3637.jpg

45

Posted in Fotoreportaże | Otagowane: , , , | Comments Off on Droga Krzyżowa na Błoniach podczas Światowych Dni Młodzieży

Inauguracja ŚDM na Krakowskich Błoniach

Posted by jw w dniu 26 Lipiec 2016

0.jpg

Inauguracja Światowych Dni Młodzieży na Krakowskich Błoniach

Kraków, 26 lipca 2016 r…

(zdj. i wideo – Józef Wieczorek)

30

10.jpg11

19.jpg

20.jpg

13.jpg

22.jpg

28.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg

36.jpg

37

38.jpg41.jpg

42.jpg

43

44

Posted in Fotoreportaże | Otagowane: , , , | Comments Off on Inauguracja ŚDM na Krakowskich Błoniach

Krzyż Pamięci Jana Pawła II we Wioskach Świata

Posted by jw w dniu 30 Sierpień 2015

13

Krzyż Pamięci Jana Pawła II –

obecnie u Salezjan na Łosiówce  we Wioskach Świata

https://krzyz.wordpress.com/category/historia-krzyza-na-bloniach/

Kraków, 30 sierpnia 2015 r.

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

por. Globalny Piknik Edukacyjny w Wioskach Świata

Globalny Piknik Edukacyjny w Wioskach Świata

14

18

5

12

20

21

19

11

1

2

Posted in Bez kategorii | Comments Off on Krzyż Pamięci Jana Pawła II we Wioskach Świata

„Biały Kruk” prezentuje nowy album Adama Bujaka – “Wiara”

Posted by jw w dniu 15 Listopad 2012

‘Biały Kruk ‘ prezentuje nowy album Adama Bujaka  –

“Wiara”

Kraków, ul. Franciszkańska 3

14 listopada 2012 r.

(zdjęcia i film  – Józef Wieczorek)

Jeszcze wiara nie zginęła, póki my żyjemy !

 

Posted in Fotoreportaże | Otagowane: , | Comments Off on „Biały Kruk” prezentuje nowy album Adama Bujaka – “Wiara”

Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił replikę Krzyża Katyńskiego pod Wawelem

Posted by jw w dniu 8 Listopad 2012

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz

poświęcił replikę Krzyża Katyńskiego

pod Wawelem, na placu Ojca Adama Studzińskiego,

w obecności  organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”,  organizacji kombatanckich, niepodległościowych, młodzieży szkolnej  i licznych Krakowian

8 listopada 2012 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Uroczystość poświęcenia Krzyża Katyńskiego pod Wawelem

Posted in Fotoreportaże | Otagowane: , , | Comments Off on Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił replikę Krzyża Katyńskiego pod Wawelem

Nowy Krzyż Katyński pod Wawelem

Posted by jw w dniu 6 Listopad 2012

Pod Wawelem, na placu Ojca Adama Studzińskiego

6 listopada 2012 r.  (w godzinach rannych)

dokonano wymiany starego  zniszczonego 

Krzyża Pamięci Narodowej

powszechnie zwanego Krzyżem Katyńskim.

Poświęcenie nowego Krzyża nastąpi w czwartek, 8 listopada o godz. 12.00

Stary Krzyż został przewieziony do Morawicy 

na  Polską Górę Przemienienia

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Nowy Krzyż Katyński pod Wawelem

Posted in Filmy, Fotoreportaże | Otagowane: , | Comments Off on Nowy Krzyż Katyński pod Wawelem

30ta rocznica modlitw papieskich do Jasnogórskiej Pani

Posted by jw w dniu 20 Wrzesień 2012

PŁYTA GRAMOFONOWA 600 LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI
MATKO CIERPIĄCYCH – WYDANA MAJ 1982

http://www.wincentyzkrakowa.pl/page/n_600_lat_4/

W A T Y K A N
Obejmuje ona nagrane modlitwy

do Jasnogórskiej Pani, Matki Polaków,

za stan wojenny w Polsce

na kolejnych audiencjach środowych generalnych

od 13 stycznia do 28 kwietnia 1982 roku w Watykanie.

Papież – Polak, Ojciec św. Jana Paweł II mówi:
„Pragnę to czynić w formie modlitwy do Matki Kościoła i Matki mojego Narodu – modlitwy odmawianej fragment po fragmencie w czasie naszych spotkań audiencji środowych.
W audiencjach tych od początku brali zawsze udział pielgrzymi z Polski i odzywał się nasz ojczysty język. Obecnie, na skutek nieszczęsnego „stanu wojennego”, który trwa już miesiąc, dostęp do Rzymu został moim Rodakom uniemożliwiony”.

Posted in Nagrania | Otagowane: , , | Comments Off on 30ta rocznica modlitw papieskich do Jasnogórskiej Pani

Góra Krzyży – Święta Woda

Posted by jw w dniu 24 Sierpień 2012

Góra Krzyży- Święta Woda

(zdjęcia Józef Wieczorek)

Posted in Fotoreportaże | Otagowane: , , | Comments Off on Góra Krzyży – Święta Woda

Nabożeństwo dziękczynne za beatyfikację bł. Jana Pawla II – przy Skale Papieskiej na Błoniach

Posted by jw w dniu 29 Maj 2011


Nabożeństwo Majowe –

dziękczynne za beatyfikację bł. Jana Pawla II

– przy Skale Papieskiej na krakowskich Błoniach 

(Zdjęcia  i filmy – Józef Wieczorek)

W sobotę dnia 28 maja o godz. 19.00 przy Skale Papieskiej na Błoniach zostało odprawione – podobnie jak w ubiegłym roku –  nabożeństwo dziękczynne za beatyfikację bł. Jana Pawla II. Nabożeństwo odprawił o. Jerzy Pająk OFMCap ­– Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków.

W uroczystości uczestniczyło kilkadziesiąt osób pod ‚ochroną’  wozów policyjnych, w scenerii ‚oblężenia’ skały papieskiej przez instalacje kolejnego ‚Selector festival’  i przy zagłuszaniu śpiewów i modlitw. Deszcz padający od rana, okresowo intensywnie,  przed rozpoczęciem uroczystości – ustał, podobnie jak to miało miejsce i w roku ubiegłym. 


Posted in Fotoreportaże | Otagowane: , , , , , | Comments Off on Nabożeństwo dziękczynne za beatyfikację bł. Jana Pawla II – przy Skale Papieskiej na Błoniach

Uroczyste poświęcenie Krzyża Papieskiego z Błoń – filmy i zdjęcia Stanisława Markowskiego

Posted by jw w dniu 13 Maj 2011

Uroczyste poświęcenie Krzyża Papieskiego z Błoń

– filmy  i zdjęcia Stanisława Markowskiego 


Posted in Filmy, Fotoreportaże | Otagowane: , , , | Comments Off on Uroczyste poświęcenie Krzyża Papieskiego z Błoń – filmy i zdjęcia Stanisława Markowskiego

Uroczyste poświęcenie Krzyża z Błoń

Posted by jw w dniu 30 Kwiecień 2011

W dniu 29 kwietnia 2011 r.

nastąpiło  uroczyste poświęcenie Krzyża z Błoń

na terenie salezjańskiego  ośrodka

przy ulicy Tynieckiej w Krakowie 

z udziałem członków Komitetu i  licznej rzeszy młodzieży  

 

Migawki –  Józef WieczorekPosted in Fotoreportaże, Historia Krzyża na Błoniach | Otagowane: | Comments Off on Uroczyste poświęcenie Krzyża z Błoń

Stawianie Krzyża z Błoń u oo. Salezjanów – fotografie Adama Bujaka

Posted by jw w dniu 10 Luty 2011

Stawianie Krzyża z Błoń u oo. Salezjanów

– fotografie Adama Bujaka


Posted in Fotoreportaże | Comments Off on Stawianie Krzyża z Błoń u oo. Salezjanów – fotografie Adama Bujaka

Krzyż z krakowskich Błoń w godnym miejscu

Posted by jw w dniu 3 Luty 2011

Krzyż z krakowskich Błoń w godnym miejscu –

u oo. Salezjanów na Tynieckiej –

fotografie Małgorzaty Bochenek


Posted in Fotoreportaże, Historia Krzyża na Błoniach | Comments Off on Krzyż z krakowskich Błoń w godnym miejscu

Misyjna droga Krzyża z krakowskich Błoń

Posted by jw w dniu 2 Luty 2011

Misyjna droga Krzyża z krakowskich Błoń

Nasz Dziennik Środa, 2 lutego 2011, Nr 26 (3957)

Posted in W mediach | Comments Off on Misyjna droga Krzyża z krakowskich Błoń

Historia Krzyża na Błoniach – 3.peregrynacja

Posted by jw w dniu 29 Styczeń 2011

Historia Krzyża na Błoniach

(Zdjęcia  – Józef Wieczorek)

3. Kolejna droga Krzyża – Z garażu  ZIKiTu – do o. Salezjanów  
Krzyż na nowym miejscu – u  o. Salezjanów


W oczekiwaniu na postawienie


Posted in Fotoreportaże, Historia Krzyża na Błoniach | Comments Off on Historia Krzyża na Błoniach – 3.peregrynacja

Historia Krzyża na Błoniach – 2.Komitet Krzyża Pamięci Jana Pawła II na krakowskich Błoniach

Posted by jw w dniu 29 Styczeń 2011

Historia Krzyża na Błoniach

 

 

(Zdjęcia  – Józef Wieczorek)


2. Komitet Krzyża Pamięci Jana Pawła II na krakowskich Błoniach

(kliknij)Krzyż Pamięci Jana Pawła II z krakowskich Błoń w urzędniczym więzieniu

(kliknij)


Nabożeństwa przy Skale Papieskiej na Błoniach

(kliknij)

Czy w Krakowie wprowadzono stan wojenny ?

(kliknij)

Święto 15 sierpnia pod Skałą Papieską – Krzyż na Błonia racz nam wrócić Panie

(kliknij)

Posted in Fotoreportaże, Historia Krzyża na Błoniach | Comments Off on Historia Krzyża na Błoniach – 2.Komitet Krzyża Pamięci Jana Pawła II na krakowskich Błoniach

Historia Krzyża na Błoniach – 1. Od profanacji do postawienia Krzyża

Posted by jw w dniu 29 Styczeń 2011

Historia Krzyża na Błoniach 

 

 

(Zdjęcia   – Józef Wieczorek)


1. Od profanacji rejonu Skały Papieskiej do postawienia Krzyża Papieskiego

HANIEBNA PROFANACJA W KRAKOWIE

(kliknij)

Krakowianie wobec profanacji 30 rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II

(kliknij)

(

Z inicjatywy Kazimierza Cholewy i Adama Macedońskiego przy Skale Papieskiej

w dniu 13 maja 2011 postawiono Krzyż (kliknij)


Film o  Krzyżu Papieskim na krakowskich Błoniach

 

Posted in Filmy, Fotoreportaże, Historia Krzyża na Błoniach | Comments Off on Historia Krzyża na Błoniach – 1. Od profanacji do postawienia Krzyża

Krzyż polski

Posted by jw w dniu 21 Listopad 2010

1000 LAT KRZYŻA  W POLSCE

Adam Bujak, kardynał prof. Stanisław Nagy,
ks. prof. Waldemar Chrostowski,
prof. Andrzej Nowak, prof. Krzysztof Ożóg

235×290 mm, 224str., papier kredowy, oprawa twarda, obwoluta,ISBN 978-83-7553-106-0,
Można kupować pojedynczo w cenie detalicznej 89 zł / egz.
lub zamówić całość w
SUBSKRYPCJI W PREFERENCYJNEJ CENIE  79 ZŁł/EGZ.
Przy zamówieniu subskrypcji koszty wysyłki kolejnych tomów pokrywa wydawnictwo.

Dzieło życia wielkiego artysty Adama Bujaka.
„Krzyż polski” – 4-tomowe opracowanie poświęcone zarówno dziejom krzyża w Polsce na przestrzeni jej tysiącletniej historii, jak i obecności krzyża w tzw. przestrzeni publicznej. Zdjęcia od Odry po Bug, od Bałtyku po Tatry. Tylko w pierwszym tomie zaprezentowane zostały krzyże z ponad stu miejscowości. Obok bogatych w dzieła sztuki katedr i sanktuariów prawdziwe odkrycia artystyczne krzyży nieznanych a zachwycających. Zdumiewa wielość i różnorodność form przedstawień krzyża i Ukrzyżowanego. Widać potęgę krzyża i jego znaczenia dla naszego narodu, widać, że Polska krzyżem stoi. Widać, że walka z krzyżem to podważanie chrześcijańskich fundamentów kraju.
Przepiękne fotografie Adama Bujaka uzupełnione zostały świetnymi tekstami; w pierwszym tomie wybitnego historyka prof. Krzysztofa Ożoga, a w następnych m.in. kard. prof. Stanisława Nagyego, ks. prof. Waldemara Chrostowskiego i prof. Andrzeja Nowaka.

Tomy I i II „Przybytek Pański”
Tom II ukaże się pod koniec stycznia 2011
Tom III „Krajobraz i sacrum”: luty 2011
Tom IV „Patriotyzm i męczeństwo”: 2. połowa marca 2011

 

ZAMÓWIENIE SUBSKRYPCJI ALBUMÓW „KRZYŻ POLSKI”

http://www.bialykruk.pl/product.php?cid=13&pid=389

 

Posted in albumy | Otagowane: | Comments Off on Krzyż polski